Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Internationale samenwerking en coördinatie > Extra-Europese samenwerking

Extra-Europese samenwerking

De internationale O&O-samenwerking werd uitgewerkt in verschillende bijzondere gebieden. Het Federaal Wetenschapsbeleid speelt een rol van coördinator, deelnemer of financier.

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
Het Federaal Wetenschapsbeleid organiseert het overleg met de vertegenwoordigers van de Gewesten en Gemeenschappen om de vertegenwoordiging van België te bespreken en te verzekeren in de activiteiten van de OESO, meer bepaald het DSTI (OESO-Directorate for Science, Technology and Industry). Dit impliceert het opvolgen van:
1. het comité CSTP (Committee for Scientific and Technological Policy)
2. alle daarvan afhangende werkgroepen, vergaderingen en conferenties rond wetenschaps- en technologiebeleid
Lees meer op de OESO-Directorate for Science, Technology and Industry website...
OECD Blue Sky III - Call for papers...

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
In februari 2013 werden de Federale Wetenschappelijke Instellingen die bij BELSPO horen, uitgenodigd om voorstellen voor samenwerking in te dienen met de doel zich in een bestaand programma van UNESCO te integreren en op die manier een meerwaarde te geven aan hun onderzoeks- of museumactiviteit. Info over de oproep en indieningsformulieren: secr.coord@belspo.be.
Lees meer op de Unesco website...

Programma 'Mens en Biosfeer'
Volgend op deze oproep voor voorstellen tot samenwerking met UNESCO is in 2014 een onderzoeksproject gestart in het kader van het programme 'Man and Biosphere' (MAB). Het project 'BIOSPERETRAITS', over de MAB-sites Yangambi en Luki, wordt uitgevoerd aan het KMMA en gebeurt in samenwerking met partners uit de DRCongo.
Voor meer informatie zie FEDRA alsook het desbetreffend artikel in de Science Connection nr. 48 in 2015. In november 2015 ondertekenden BELSPO en het MAB-secretariaat bij UNESCO een memorandum of understanding voor samenwerking; in een eerste fase wordt de samenwerking vnl. gericht op MAB-activiteiten in Afrika.

In maart 2016 werd een nieuwe oproep voor onderzoeksvoorstellen gelanceerd, open voor alle non-profit Belgische onderzoeksinstellingen. Deze had als onderzoeksthema: Ontwikkeling van een methodologie voor het evalueren van de economische waarde van ecosysteemgoederen en -diensten in Biosfeerreserves, dit ter ondersteuning van de transitie naar een groene economie. Als resultaat van de oproep is het project EVAMAB gestart in 2017, uitgevoerd door het KBIN, in samenwerking met de KUL, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt en onderzoekers en stakeholders van 3 Afrikaanse MAB-sites .
Lees meer over MAB...
Lees meer over EVAMAB...

Satellieten helpen werelderfgoed beschermen

Op 18 juni 2003 werd een akkoord ondertekend tussen de UNESCO en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA). Dit akkoord moedigt het gebruik aan van beelden opgenomen door aardobservatiesatellieten voor de ‘monitoring’ van meer dan 730 werelderfgoedsites. Het gaat zowel om unieke cultuurhistorische sites als om bijzondere natuursites. Ook enkele Afrikaanse natuurparken, die ondermeer de natuurlijke biotoop voor de bedreigde berggorilla’s vormen, behoren daartoe.
Lees meer...

International Gorilla Conservation Programme (IGCP)

Het doel van het IGCP is zorgen voor de bescherming van de berggorilla's en hun regionale afromontane boshabitat in Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo (DRC).
Lees meer op de IGCP website...

Bij de UNESCO steunde het Federaal Wetenschapsbeleid sinds meerdere jaren (vnl. 1990-2000) - via het Koninklijk Museum voor Midden Afrika - het thema van de 'aardwetenschappen'.

NAVO (Noord Atlantische Verdragorganisatie)
In het kader van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragorganisatie) werd in 1969 het Comité voor de Uitdagingen van de Moderne Maatschappij opgericht (CCMS - Committee on the Challenges of Modern Society) om aan de Alliantie een nieuwe "sociale dimensie" te geven. Intussen werden de CCMS-activiteiten omgevormd tot het SPS-programma (Science for Peace & Security). Het Federaal Wetenschapsbeleid volgt het programma op.
Lees meer op de NAVO website...
Aanverwante activiteiten: Wetenschappelijk programma van de NAVO en zijn programma voor onderzoekbeurzen NAVO

ERAfrica
ERAfrica is een consortium ondersteund door de Europese Commissie in het kader van een ERANET (7de KP); BELSPO is een partner van het consortium.
Op 15 januari 2013 werd de eerste oproep tot voorstellen van het consortium rond drie thema's gelanceerd: hernieuwbare energie; maatschappelijke uitdagingen op het snijpunt van disciplines (‘interfacing challenges’); en nieuwe ideeën. De oproep betreft drie soorten activiteiten: onderzoek, innovatie en capaciteitsopbouw. Het doel van de gezamenlijke oproep is het creëren van lange termijn samenwerking op onderzoeksgebied tussen EU-lidstaten en/of geassocieerde landen en Afrika. De Belgische deelname aan de oproep wordt gefinancierd door verschillende instellingen, elk met specifieke ontvankelijkheidscriteria.
Lees meer...

ERANet-LAC
ERANet-LAC is een netwerk van de Europese Unie en geassocieerde landen en de Gemeenschap van Latijns Amerikaanse en Caraïbische landen (CELAC). Het bi-regionale netwerk, gefinancierd door de EC in de periode 2013-2017, organiseert gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatie-activiteiten.
Een eerste oproep tot indiening van voorstellen
van het consortium ERANet-LAC werd gelanceerd op 16 september 2014. In de oproep kwamen de volgende domeinen aan bod: bio-economie, biodiversiteit, gezondheid en energie. 13 Projecten werden geselecteerd; BELSPO co-financiert de Belgische partners (KBIN) in twee van de geselecteerde projecten over biodiversiteit:
'AMAZONFIsh' (BL/58/Era-LAC02) KBIN en
'METHABASE '(BL/58/Era-LAC01) KBIN.
Op 1 december 2015 is de tweede oproep gelanceerd met een focus op specifieke thema's in 5 domeinen: biodiversiteit/klimaat, bio-economie, gezondheid, energie en ICT. Zowel onderzoeks- als innovatie-activiteiten kunnen in het kader van deze oproep gefinancierd worden, en beide types activiteiten kunnen mobiliteit en netwerking betreffen. In totaal nemen 32 nationale of regionale onderzoeksfinancierende instellingen deel aan de ERANet-LAC oproep. BELSPO en F.R.S-FNRS zijn de Belgische partners die deze oproep ondersteunen, elk met hun eigen ontvankelijkheidscriteria.
Als resultaat van deelname aan de oproeplijn 'biodiversiteit/klimaat' financiert BELSPO het project CRIB. Het project beoogt het ontwikkelen van een geïntegreerde benadering om de respons en robuustheid van ecosystemen te bestuderen in een context van global change. Het wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent in samenwerking met partners in Italië, Argentinië en Uruguay.
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid