Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Federale partnerinstellingen en
andere gesubsidieerde organisaties

Academia Belgica

Vacature: een voltijds medewerker (m/v/x)

Sinds haar oprichting heeft de Academia Belgica als doelstelling de Italo-Belgische relaties zowel op wetenschappelijk als op cultureel vlak te verbeteren. Ze doet dit door onderdak te bieden aan Belgische onderzoekers of kunstenaars die in Italië hun werk komen vervolledigen alsook door Belgische kunst- en wetenschappelijke realisaties van een hoog niveau voor te stellen aan het Italiaanse publiek.
De Academia Belgica staat open voor het organiseren van wetenschappelijke en culturele vergaderingen. Ze wordt gesteund door het FNRS en het FWO.
Lees meer op de Academia Belgica website...

Belgian American Educational Foundation (BEAF)
Met de Belgische subsidies aan de BEAF kan de Stichting studiebeurzen toekennen aan Belgische studenten om ze aan te moedigen om aan Amerikaanse universiteiten voort te studeren.
Lees meer op de BEAF website...

Cinematek - Koninklijk Belgisch Filmarchief
Het Filmarchief is een Stichting van Openbaar Nut. Het is een biculturele instelling, die wordt gesubsidieerd door het Federaal Wetenschapsbeleid, en richt zich tot de beide gemeenschappen. Het Filmarchief geniet ook permanente steun van de Nationale Loterij en van de Stad Brussel.
Lees meer op de Cinematek website...

Fulbright Commission, for Educational Exchange between the USA, Belgium and Luxembourg
Het Fulbright-programma, een internationaal uitwisselingsprogramma van de regering van de V.S., werd in 1946 ingesteld op initiatief van voormalig senator J. William Fulbright. Het werd in het leven geroepen om het wederzijdse begrip tussen het Amerikaanse volk en andere volkeren te versterken. In het kader van het Fullbright-programma worden beurzen toegekend aan Amerikanen en aan buitenlandse burgers om in het buitenland te kunnen studeren, onderwijzen en onderzoek te doen en conferenties te kunnen houden. De Commission for Educational Exchange between the United States of America, Belgium and Luxembourg, gevestigd in Brussel, beheert het Fulbright-programma voor deze drie landen. De Brussels Fulbright Commission beheert ook een klein uitwisselingsprogramma in materies betreffende de Europese Unie.
Lees meer op de Fulbright Belgium website...

Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)
Het IHES te Bures-sur-Yvette (Frankrijk) is een instituut voor voortgezet onderzoek in theoretische wis- en natuurkunde met een doorstroommogelijkheid naar epistemologie en de geschiedenis van de wetenschap.
België, via het huidig Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), is een van de stichtende leden ervan en ondersteunt financieel het IHES sinds de jaren 70.
Lees meer...

Internationale School van de Shape
Krachtens een akkoord dat op 19 maart 1968 met de SHAPE werd gesloten, heeft België zich ertoe verbonden elk jaar bij te dragen (3% van het budget) aan de werkingskosten van de Internationale School van de SHAPE te Mons.
Lees meer op de Shape website...

Koninklijke Academie voor Overzeese
wetenschappen

In 1959 kreeg de Academie haar huidige naam en functies en sedertdien heeft zij voortdurend haar activiteiten afgestemd op de - soms ingrijpende - veranderingen in de overzeese landen. Decennialang waren de activiteiten van de Academie voornamelijk toegespitst op Afrika, waarmee zij traditioneel een speciale band heeft. De laatste jaren echter is haar interessesfeer veelzijdiger geworden en heeft de Academie een internationaal karakter verworven door relaties aan te knopen met een brede waaier van wetenschappelijke organismen.
Lees meer op de KAOW-ARSOM website...

Stichting Biermans-Lapôtre te Parijs
De stichting werd in 1924 opgericht en beheert een studentenhuis in de "Cité Universitaire Internationale" te Parijs. Ze zorgt voor de opvang van Belgische en Luxemburgse studenten, onderzoekers en professoren die een deel van hun universitaire opleiding of onderzoek verrichten aan Parijse universiteiten of hogescholen. Op de begroting van het Federaal wetenschapsbeleid wordt een jaarlijkse werkingssubsidie geboekt, evenals het loon van de directeur en adjunct-directeur van de Instelling die ter beschikking gesteld worden door de Franse en Vlaamse Gemeenschappen.
Lees meer op de Stichting Biermans-Lapôtre website...

Universitaire Stichting
De Universitaire Stichting is een instelling van openbaar nut die in 1920 werd opgericht. De stichting beoogt onder meer de wetenschappelijke dienstverlening en het mecenaat. De Stichting organiseert permanente opleidingsprogramma's aan de universiteiten en geeft financiële steun aan studenten en jonge universitairen. Ze geeft ook steun aan wetenschappelijke verenigingen en genootschappen, subsidieert wetenschappelijke publicaties en publiceert jaarlijks de Cahiers van de Universitaire Stichting en de Universitaire statistieken in België. Het secretariaat van diverse wetenschappelijke instellingen en aanverwante organisaties is gehuisvest in de gebouwen van de Stichting.
Lees meer op de Universitaire Stichting website...

von Karman Instituut (VKI)
Het VKI, opgericht in 1957, is een Belgisch internationale non-profit onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van vliegtuigaerodynamica en stromingsmechanica. Aan het instituut nemen een tiental landen uit West-Europa, Centraal-Europa en Noord-Amerika deel. Het instituut biedt post-universitair onderwijs en verricht in samenhang daarmee hoogtechnologisch onderzoek in de stromingsdynamica. Studenten uit verschillende NAVO-landen volgen er post-academisch onderwijs. Het von Karmaninstituut kent drie departementen: lucht- en ruimtevaart, turbomachines en propulsie, milieu- en toegepaste vloeistofdynamica.
Lees meer op de von Karman website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid