Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Oproep tot voorstellen

SAMENWERKING MET UNESCO - OPROEP 2016
Focus: 'Man and the Biosphere' Programma

Alle non-profit onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd om voorstellen voor onderzoeksprojecten in te dienen in het kader van samenwerking met het UNESCO-programma 'Man and the Biosphere' (MAB).

Doelstelling:
De geselecteerde Belgische (en andere) instellingen de kans geven om zich te integreren in het MAB-programma van UNESCO en bij te dragen tot de invulling van de onderzoeksbehoeften van dit programma en van het Wereldnetwerk voor biosfeer-reserves (WNBR). Op deze manier kunnen zij hun expertise en excellentie versterken en aan hun onderzoeks- of museumactiviteit een meerwaarde geven die ze niet zouden kunnen bereiken zonder deze samenwerking.

Oproepthema
De oproep 2016 betreft volgend specifiek onderzoeksthema: Ontwikkeling van een methodologie voor het evalueren van de economische waarde van ecosysteemgoederen en -diensten in Biosfeerreserves, dit ter ondersteuning van de transitie naar een groene economie.

Informatiedossier voor de oproep
Alle informatie over de oproep kan u vinden in het informatiedossier

Financiering
Een maximaal bedrag van 250.000 € wordt voor deze oproep ter beschikking gesteld. Uit de ingediende voorstellen zal één project gekozen worden waartoe met de indiener een onderzoeksovereenkomst zal gesloten worden voor de duur van 2,5 tot maximum 3 jaar (2017-2019). De voorstellen moeten een samenwerking van minstens twee verschillende Belgische onderzoeksinstellingen omvatten. In deze voorstellen kunnen bijkomend buitenlandse (onderzoeks)instellingen meewerken of ook NGO's of publieke of private actoren, waarbij deze partners volledig voor hun eigen financiering instaan.

Indienen van de voorstellen
Voorstellen kunnen tot 12 september 2016 om 15 u. ingediend worden in elektronische vorm bij secr.coord@belspo.be.

Evaluatie - en Selectieprocedure
De geïnteresseerde instellingen kunnen aan de hand van het indieningsformulier hun voorstel indienen. De 'peer review' gebeurd door 3 buitenlandse experts, waarvan één expert verbonden is aan het MAB-secretariaat. De selectie van het te financieren voorstel gebeurt door Wetenschapsbeleid.

Begeleidingscomité
Het project wordt voorzien van een begeleidingscomité waarin zowel buitenlandse experts m.b.t. het onderzoeksdomein deelnemen, als (potentiële) gebruikers van de onderzoeksresultaten (MAB secretariaat, een Afrikaanse 'gebruiker') en ook een vertegenwoordiger van BELSPO (voorzitter van het begeleidingscomité).

Contactpersoon
Brigitte Decadt

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid