Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Europees lucht- en ruimtevaartbeleid

Europa: ESA-lidmaatschap

De Europese ruimtevaartorganisatie, beter bekend als ESA (European Space Agency), is een in Parijs gevestigde internationale organisatie die zich tot doel stelt een coherent Europees programma uit te voeren op het gebied van ruimteonderzoek en -toepassingen.

ESA werd in 1975 opgericht toen beslist werd de twee al bestaande ruimteorganisaties die in de jaren 60 het levenslicht zagen, nl. ELDO (European Launcher Development Organisation) en ESRO (European Space Research Organisation), samen te voegen. ESA beoogde aanvankelijk vooral de Europese politieke, wetenschappelijke en economische belangen veilig te stellen om aldus een onafhankelijke toegang tot de ruimtevaart en zijn spin-offs te waarborgen. Een van de pijlers daarin was dus de ontwikkeling van een draagraket, de Ariane.

De stichtingsakte en de werking van ESA alsmede de rechten en plichten van de onderscheiden lidstaten zijn terug te vinden in het Oprichtingsverdrag. De beslissingen worden genomen door de Raad waarin iedere lidstaat vertegenwoordigd is. De Raad komt om de drie maanden samen. Iedere drie jaar ongeveer vergadert de Raad op ministerniveau om de grote strategische krijtlijnen voor de volgende periode uit te tekenen. De lidstaten zijn ook vertegenwoordigd in andere ondergeschikte beslissingsorganen die het werk van de Raad voor specifieke aangelegenheden voorbereiden (administratie, financiën, industrieel beleid, themaprogramma's, ...). Het Federale Wetenschapsbeleid vertegenwoordigt België bij ESA.

ESA heeft verplichte programma's (waaraan ieder lid deelneemt naar verhouding van zijn relatief economisch gewicht) en facultatieve programma's (waaraan ieder lid vrijwillig deelneemt naargelang de ervan verwachte wetenschappelijke en industriële return).

De grote categorieën van programma's zijn de volgende:

  • technologie
  • lanceerraketten
  • de mens in de ruimte en microzwaartekracht
  • ruimtewetenschappen
  • aardobservatie
  • telecommunicatie
  • navigatie

De rol van ESA verandert voortdurend; haar samenwerking met andere organisaties, zoals EUMETSAT (operationele meteorologie), is nu uitgebreid tot de Europese Commissie (navigatie); ook met de Europese ruimtevaartindustrie, die zelf volop met een herstructureringsbeweging bezig is, wordt naar een verder doorgedreven partnerschap gestreefd. ESA blijft in Europa op ruimtegebied de stuwende kracht voor het veiligstellen van de wetenschappelijke, technische en industriële verworvenheden.

Video: Ontmoet ESA, de ruimteorganisatie voor Europa

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid