Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Airbus
België neemt sinds meer dan 20 jaar deel aan het Europees luchtvaartprogramma AIRBUS. Een groot aantal Belgische ondernemingen is actief in de luchtvaartsector die wordt gekenmerkt door een hoog technologisch niveau, intensieve R&D activiteiten en een grote, seriematige productie.
Op Belgisch Federaal niveau werd door het Federaal Wetenschapsbeleid en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie een Luchtvaartplatform opgericht. Dit Luchtvaartplatform beheert de ontwikkelingscontracten die de Federale Overheid afsluit met Belgische firma’s die deelnemen aan de ontwikkeling en de bouw van nieuwe Airbus toestellen. Het verzorgt tevens de contacten voor luchtvaartaangelegenheden naar de Europese instellingen toe.
Lees meer op de Airbus website...
Bijkomende informatie: de Goedkeuring van de federale steunmaatregel "Luchtvaart 2008-2013" door de Europese Commissie (pdf)

CEOS (Committee on Earth Observation Satellites)
Het CEOS is een internationale organisatie waarbij, wereldwijd, alle ruimtevaart-organisaties aangesloten zijn alsook de voornaamste gebruikers van programma's op het gebied van Aardobservatie. Het CEOS heeft als doel de ruimtevaartprogramma's inzake Aardobservatie op elkaar af te stemmen, onder andere:
1. door standaarden te definiëren en te promoten (procedures voor het kalibreren/valideren, catalogus en gegevensoverdracht, ...)
2. door te trachten toekomstige wetenschappelijke missies gecoördineerd te plannen zodat naar best vermogen ingespeeld kan worden op de behoeften van de gebruikers, in het bijzonder inzake 'Global Change' (ecosysteem in zijn geheel, van de aarde en de oceanen, de atmosfeer)
3. door het opzetten van een initiatief 'Integrated Global Observation Strategy' dat als proefproject dient op specifieke gebieden (koolstofcyclus, oceanen, waarschuwing bij rampen, ...)
4. voor een alomvattende bewakingsstrategie van het ecosysteem van de aarde vanuit de ruimte.
Het CEOS is een vrijwillig initiatief dat over geen eigen geldmiddelen beschikt. Het voorzitterschap wordt om beurt waargenomen; alle leden komen eenmaal per jaar in plenaire vergadering samen om te kijken hoe het staat met de strategie en de lopende projecten.
Het permanent secretariaat wordt gezamenlijk gevoerd door NASA/NOAA (US), NASDA/STA (Japan) en ESA voor Europa.
Lees meer op de CEOS website...
Lees meer op de NASA website...
Lees meer op de NASDA website...

COPUOS (United Nations Committee for peaceful uses of outer space)
Het COPUOS is het Comité van de Verenigde Naties voor het vreedzaam gebruik van de ruimte.
Het bestaat uit een algemeen comité dat in principe jaarlijks vergadert en twee sub-comité's (één voor juridische onderwerpen en het andere voor wetenschappelijke en technische onderwerpen). België is lid van het COPUOS.
Het Federale Wetenschapsbeleid neemt deel aan de Belgische Delegatie bij het COPUOS die geleid wordt door de Belgische Ambassadeur in Wenen.
Als orgaan van de Verenigde Naties verzorgt het OOSA (Office for Outer Space Affairs) de organisatie en de uitvoering van de beslissingen van het Comité. Het COPUOS zetelt in Wenen, Oostenrijk.
Lees meer op de COPUOS website...
Lees meer op de United Nations Coordination of Outer Space Activities website...

COSPAR (Committee on Space Research)
COSPAR is een internationaal wetenschappelijk Comité dat opgericht werd door de Internationale Raad voor Wetenschappen (ICSU) in oktober 1958 in Parijs. Dit is een samenwerkingsorgaan op zuiver wetenschappelijk vlak, waarin Regeringen geen (rechtstreekse) vertegenwoordiging hebben. De Raad van het COSPAR is de hoogste instantie en bestaat uit vertegenwoordigers van nationale wetenschappelijke instellingen (voor België: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten) en van internationale wetenschappelijke organisaties. Het COSPAR organiseert talrijke symposia, colloquia, workshops, sommige in samenwerking met het IAF.
Lees meer op de COSPAR website...
Lees meer op de ICSU website...

ECSL (European Center for Space Law)
ECSL werd opgericht onder auspiciën van het Europese Ruimtevaartagentschap ESA die ook zijn zetel huisvest. Dit centrum stelt zich tot doel de studie, de kennis en de valorisatie van het ruimterecht in zijn meest diverse facetten (internationaal recht, nationaal recht, privaatrecht, ...). Het organiseert ieder jaar verscheidene topevenementen: colloquia, forums en vooral de vakantiecursus om Europese studenten in de gelegenheid te stellen zich vertrouwd te maken met het recht en de politiek op ruimtegebied.
Lees meer op de ECSL website...

EURISY (European International Space Year)
De belangrijkste Europese actoren op het gebied van Ruimtonderzoek en -toepassingen (met name: het Europees Ruimtevaartagentschap, de nationale ruimteagentschappen, de Europese Commissie, politici, wetenschappers en vertegenwoordigers uit de industrie) richtten in 1989 de EURISY vereniging op, aldus genoemd naar aanleiding van het Internationale Jaar van de Ruimte (1992).
Het Federaal Wetenschapsbeleid was medeoprichter van EURISY. Vandaag steunt het Federaal Wetenschapsbeleid de objectieven van de Vereniging:
1. de valorisatie van het strategische belang bij de Europese inspanning in ruimtevaartactiviteiten
2. het in stand houden van een voortdurend forum tussen organisaties die op verschillende vlakken en voor verschillende belangen bij de ruimtevaartactiviteiten betrokken zijn
3. het onderwijs en de vulgarisatie gericht op het grote publiek, in het bijzonder de jongeren, betreffende dagelijkse toepassingen van ruimtewetenschappen en -technieken
4. de ondersteuning van internationale uitwisselingen tussen studenten en leraren, in het bijzonder via de nieuwe multimediatechnologieën.
Lees meer op de EURISY website...

IAF (International Astronautical Federation)
Het internationaal IAF-Congres geniet internationale faam. Beroepsmensen uit de ruimtevaartsector van de hele wereld, maar ook studenten en onderzoekers nemen eraan deel. Informatie wordt bij die gelegenheid uitgewisseld, contacten worden gelegd en de laatste ontwikkelingen op ruimtegebied worden gevolgd.
Lees meer op de IAF website...

IISL (International Institute for Space Law)
Het IISL is een door de IAF opgericht instituut dat de studie, valorisatie en harmonisatie van het ruimterecht als doel heeft. Het IISL is terzake als expertiseorgaan erkend. Het heeft als dusdanig de workshop "Ruimterecht in de 21ste eeuw" georganiseerd in het kader van het technisch Forum van de Internationale Conferentie UNISPACE III. Het IISL en het ECSL werken in onderlinge coördinatie.
Lees meer op de IISL website...

ISU (International Space University)
De ISU is een in Straatsburg (Frankrijk) gevestigde instelling die onderwijsprogramma's aanbiedt op het gebied van ruimtedisciplines. Deze programma's richten zich tot een algemeen publiek: alle wetenschappelijke, technische, politieke, juridische en strategische vraagstukken inzake de ruimteactiviteiten komen daarbij aan bod.
De ISU biedt twee soorten programma's:
1. de vakantiecursus (SSP) die ieder jaar in een andere stad plaatsvindt en 10 weken duurt. Studenten of pas afgestudeerden uit de hele wereld nemen eraan
2. de "Master in Space Studies" (MSS) betreft een examen waarvoor de cursussen tijdens het academiejaar gegeven worden in de ISU.
Lees meer op de ISU website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid