Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Stimulering van het onderzoek in de federale wetenschappelijke instellingen


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Belleflamme Claudine
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 20/2/1998
  • Duur van het onderzoek: 1/1/1998 - //
  • Onderzoeksprojecten: 241

Doelstellingen:

De minister financiert in de instellingen de hierna beschreven acties:

- Actie 1: meerjarige onderzoekprojecten;
- Actie 2: doctoraten;
- Actie 3: steunverlening aan de medewerking van de instellingen aan internationale wetenschappelijke onderzoekactiviteiten;
- Actie 4: steun aan de opleiding en de bijscholing van de statutaire personeelsleden van de instelling op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek.


Beschrijving:

De instellingshoofden dienen de actievoorstellen in op verzoek van de Secretaris-generaal van de Diensten.

De Diensten worden belast met de selectieprocedure voor de acties en met de controle op de besteding van de financiële middelen toegekend aan de instellingen.


Onderzoeksprojecten:

MO/31/001: Inventaris van de verzameling van Middelnederlandse handschriften in de Koninklijke Bibliotheek van België

MO/31/002: Een catalogus van Brussels drukwerk uit de XVIIe en XVIIIe eeuw bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België

MO/31/003: Een catalogus van 17de- en de 18de-eeuwse Brusselse drukken bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België

MO/31/004: Onderzoek naar de ontwikkeling van een gestructureerd en performant systeem voor de beschikbaarstelling van historische atlassen via metadata en digitalisering

MO/31/005: Opzoekingsproject bij de Koninklijke Bibliotheek met betrekking tot de discografie als musicologische bron

MO/31/006: Uit de schaduw van Rubens: drukgrafiek van de historieschilders Abraham van Diepenbeeck, Erasmus Quellinus en Cornelis Schut

MO/31/007: Discografie als wetenschappelijke informatiebron in de musicologie

MO/31/008: In de Vier Winden / Aux Quatre Vents (1551-1599). De eerste Antwerpse prentenuitgeverij op wereldschaal

MO/31/009: Scriptum Bruxellis. Productie, verspreiding en gebruik van handschriften in Brussel in de 15de eeuw

MO/31/010: Cartografie, motor van de wetenschappen. Het ‘Etablissement géographique de Bruxelles’, een wetenschappelijke instelling in het jonge België

MO/31/011: Munt en muntgebruik in Noord-Europa: van de Laat-Romeinse tijd naar het begin van de vroege middeleeuwen

MO/31/012: Ex officinis Bruxellensibus. Boekdrukkers en samenleving in Brussel (17e-18e eeuw)

MO/32/001: Vergelijkende studie van de regeringsstructuur en de besluitvorming in de Zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder in Brabant (15e-18e eeuw)

MO/32/002: Exploratie van de bedrijfsarchieven in het Algemeen Rijksarchief als basis voor de studie van de internationalisering van de Belgische financiële sector in de periode 1870-1918

MO/32/003: Institutioneel onderzoek betreffende het gevangeniswezen (XIXe - XXe eeuw)

MO/32/004: Organismen van openbaar nut of parastatalen in België. Oprichting, acties, werking

MO/32/005: Onderzoek naar de institutionele geschiedenis van het graafschap Loon: namenlijst - organisatie - activiteiten - administratieve procedures -opstellen van archieven (XIVe - XVIIIe eeuw)

MO/32/006: Institutioneel onderzoek betreffende de penitentiaire sector (19de - 20ste eeuw)

MO/32/007: Exploratie van de bedrijfsarchieven in het Algemeen Rijksarchief als basis voor de studie van de internationalisering van de Belgische financiële sector in de periode 1870-1918

MO/32/008: De administratieve rechtscolleges in België sedert 1795: geschiedenis, organisatie, bevoegdheden en werking

MO/32/009: De politieke macht in het graafschap Namen. Repertorium van de regionale en lokale instellingen van het jaar duizend tot 1795

MO/32/010: De instellingen van het Brussels Gewest : geschiedenis, organisatie, bevoegdheden en werking

MO/32/011: Registratie en valorisatie van bedrijfsarchieven als bron voor de studie van de geschiedenis van de industrialisatie in de povincie West-Vlaanderen

MO/32/012: De Belgische landbouw in een stroomversnelling. Prospectie, ontsluiting en valorisering van landbouwarchieven en –getuigenissen (1800-2000)

MO/32/013: De politiehervorming in België en de archieven

MO/32/014: Repertorium van de openbare regionale en lokale instellingen in Henegouw en Tournai-Tournaisis onder het Ancien Régime

MO/32/015: Gids van de bronnen met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog in België en Belgisch Congo

MO/32/016: Registratie en valorisatie van bedrijfsarchieven als bron voor de studie van de geschiedenis van de industrialisatie in de provinicie Oost-Vlaanderen in de voorbije twee eeuwen

MO/32/017: Beleid en bestuur in het prinsbisdom Luik (985-1795): Een archiefgids van de centrale, regionale en locale overheidsinstellingen

MO/32/018: Geschiedens from below. Inventarisering, verzameling, ontsluiting en valorisering van armenbrieven aan Belgische gezagsdragers (1780-1914)

MO/32/019: ”Onroerende informatie” gebundeld. Een onderzoek naar twee eeuwen functionele en territoriale hervormingen en de implicaties voor de archiefvorming in de buitendiensten van Patrimoniumdocumentatie

MO/32/020: Gids van de archieven met betrekking tot Koloniale geschiedenis van Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi

MO/32/021: Beleid en bestuur in het prinsbisdom Luik (985-1795): Een archiefgids van de centrale, regionale en lokale overheidsinstellingen

MO/32/022: ’Onroerende informatie’ gebundeld. Een onderzoek naar twee eeuwen functionele en territoriale hervormingen en de implicaties voor de archiefvorming in de buitendiensten van Patrimoniumdocumentatie

MO/32/023: Vrouwen in de colonies. Belgisch Congo, Rwanda en Urundi, 1885-1962

MO/32/024: Gids van de archieven met betrekking tot de ecologische geschiedenis in België, 18e-20e eeuw, gevormd door openbare instellingen

MO/32/025: Een burgerplicht. Archiefgids over het Jodendom en de Joodse gemeenschap in België 19e-20e eeuw

MO/33/001: Analyse van potentiaalvelden (gravimetrische en magnetische) voor een beter begrip van het bovenste deel van de aardkorst. Toepassing op gegevens voor België

MO/33/002: Verbetering van de troposferische correctie toegepast in satellietgeodesie en met behulp van metingen door een stoomradiometer en meteorologische sondes

MO/33/003: Kwantificering van sterke bewegingen van de bodem bij hevige aardbevingen in België

MO/33/004: Systematische analyse van de evolutie op lange termijn van de bovenste atmosfeer van de zon, op basis van het Belgische SOHO-EIT-archief

MO/33/005: Verbetering van de troposferische correctie toegepast in ruimtegeodesie door gebruik te maken van een waterdampradiometer en meteorologische sensoren

MO/33/006: Duur van de seismische cyclus en de maximale magnitude voor grote aardbevingen in de Roerdalslenk

MO/33/007: Veranderlijke componenten van binaire of meervoudige sterren

MO/33/008: Ontwikkeling van snelle kwaliteitstesten voor het geodetische "European Reference Frame " GPS netwerk ten behoeve van nieuwe wetenschappelijke toepassingen

MO/33/009: Systematische analyse van de evolutie op lange termijn van de hogere zonne-atmosfeer op basis van het Belgische SOHO/EIT-archief

MO/33/010: Systematisch onderzoek en analyse van historische bronnen omtrent vernielende aardbevingen in onze streken tussen 1350 en 1900

MO/33/011: Breukactiviteit in Noordwest-Europa en zijn verband met de seismische activiteit

MO/33/012: Ontwikkeling van software voor de verwerking in reële tijd van de waarnemingen van de GPS permanente stations van de KSB, om deel te kunnen nemen aan nieuwe geofysische toepassingen in de internationale GPS-netwerken

MO/33/013: Interactie planeet-vloeibare lagen: Effect op de rotatie van de planeet

MO/33/014: Analyse van gravimetrische en magnetische potentiaalvelden voor een beter begrip van de structuur van de aardkorst in België

MO/33/015: Studie van de impact van het combineren van GALILEO en het gemoderniseerde GPS systeem op hoognauwkeurige positiebepaling

MO/33/016: Evaluatie van plaatselijke effecten en lokaal seismisch risico in België

MO/33/017: De fysica van post-AGB sterren en planetaire nevels

MO/33/018: Trillingen, chemische samenstelling en meervoudigheid in A-F type hoofdreekssterren

MO/33/019: Europese bodembewegingen waargenomen met GNSS observatienetwerken

MO/33/020: Studie van de inwendige structuur van aardse planeten door middel van stochastische inversie van geofysische data

MO/33/021: Rotatie en pulsatie in hoofdreekssterren die in graviteitsmodi trillen

MO/33/022: Globale golven en schokken in de corona: oorsprong, betekenis, invers en voorwaarts modelleren

MO/33/023: Determination and modeling of nutation from VLBI (Very Long Baseline Interferometry) and GNSS (Global Navigation Satellite System) observations

MO/33/024: Botsende sterrenwinden in O-type dubbelsterren: modellen voor de variabiliteit bij optische, Röntgen- en radiogolflengtes

MO/33/025: ROSE – Radiowaarnemingen van de zon tot de aarde

MO/33/026: De levenscyclus van stof in de Magelhaense wolken

MO/33/027: Coronale massa-uitstoten en hun impact op de interplanetaire ruimte

MO/33/028: De seismische activiteit in Waals Brabant en de risico's die eraan verbonden zijn in verband met de lokale en regionale geologische structuur

MO/33/029: Rotatie en pulsatie in hoofdsterreeksen die in graviteitsmodi trillen

MO/34/001: Ontwikkeling en uitwerking van een beheerssysteem voor objectrelationele gegevensbanken voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

MO/34/002: Nieuwe strategieën voor ontwikkeling van een voorspellingsmodel met hoge resolutie voor België

MO/34/003: Schatting van de evapotranspiratie met het oog op gegevens van de toekomstige generatie Meteosat-satellieten

MO/34/004: Non-lineaire dynamica en statistieken van elektrische ontladingen in de atmosfeer

MO/34/005: Naar een landelijke statistische analyse van extreme neerslaghoeveelheden en de mogelijke erkenning van hun uitzonderlijk karakter

MO/34/006: Studie van troposferisch ozon te Ukkel, in relatie met meteorologische parameters

MO/34/007: Nieuwe strategieën voor de ontwikkeling van een hoge-resolutie voorspellingsmodel voor België

MO/34/008: De getrouwbaarheid en palaeoclimatologische betekenis van palaeolomagnetische en gesteentemagnetische registraties in kontinentale afzettingen

MO/34/009: Voorspelling en evaluatie van hydrologische risico’s in België

MO/34/010: Validatie van ENVISAT-1

MO/34/011: Wavelet methodes voor data assimilatie en innovatieve koppelingsmethodes in Aladin

MO/34/012: Autodif : Automatische theodoliet voor het meten van magnetische declinatie en inclinatie

MO/34/013: Ontwikkelen van een algemene benadering voor het testen van fysica-dynamica interfaces in numerieke weersvoorspellingsmodellen

MO/34/014: Aërosol optische dikte afgeleid uit de spectrale metingen aan de grond van de zonnestraling

MO/34/015: Verbetering van de door radar geschatte neerslaghoeveelheid, gebruik makende van volume reflectiviteitsdata en mesoschaal modelvoorspellingen

MO/34/016: Assimilatie van verticale ozonprofielen in het chemisch transport model Chimère gekoppeld aan weersvoorspellingsmodellen van het KMI

MO/34/017: Een nieuwe aanpak voor data assimilatie, die de dynamica en statistiek van de modelfout in rekening brengt

MO/34/018: Karakterisering en nowcasting van de levenscyclus van onweersbuien in België

MO/34/019: De economische waarde van de KMI weersvoorspellingen en geoptimiseerde beslissingsstrategiën voor socio-economische eindgebruikers

MO/34/020: Modelfout dynamica en correctie van de voorspellingen in realistische atmosferische modellen

MO/34/021: Ontwikkeling van het internationale probabilistische mesoschalige ensemble voorspellingssysteem GLAMEPS

MO/34/022: Bijdrage tot een klimatologie van neerslag gebaseerd op radardata

MO/35/001: Bepaling van functies van de distributie van de snelheden van de deeltjes in de exosfeer van de Aarde en de planeten

MO/35/002: Effecten van de zonnecyclus en de toename van koolstofdioxide op de mesosfeer en de thermosfeer van de aarde

MO/35/003: Aantasting van stratosferisch ozon door broom: analyse van de proefondervindelijke gegevens aan de hand van modellen

MO/35/004: Meting, begrip en klimatologie van stratosferische aërosolen

MO/35/005: Ontwikkeling van snelle algoritmes voor computerverwerking van transportmodellen gebruikt om de atmosferische chemie te doorgronden

MO/35/006: Globale verspreiding en variabiliteit van troposferisch en stratosferisch stikstofdioxyde : verbetering en synergetische exploitatie van het multi-platvorm observatiesysteem

MO/35/007: Studie van vertikale profielen afgeleid van FTIR waarnemingen vanaf Jungfraujoch, ter bestudering van dynamische en chemische processen op noordelijke middelbare breedtegraad

MO/35/008: Studie van de minderheidsionen in de zonnewind

MO/35/009: Atmosferische microfysica tussen tropopauze en mesopauze

MO/35/010: Studie van de plasmasfeer en de plasmapauze

MO/35/011: Inversie en interpretatie van hoge-resolitie Fourier transform nadir observaties van de thermisch infrarood straling van de atmosfeer

MO/35/012: Globale verspreiding en variabiliteit van troposferisch en stratosferisch stikstofdioxide : Verbetering en synergetische exploitatie van het multi-platvorm observatiesysteem

MO/35/013: Modelleren van de chemische samenstelling van de Mars atmosfeer en assimilatie van de SPICAM Light (Mars Express) gegevens

MO/35/014: Naar een totaalbeeld voor stratosferische aërosols van de aarde

MO/35/015: Interactie tussen de zonnecorona en de interplanetaire stofdeeltjes

MO/35/016: Electrodynamische koppeling tussen de magnetosfeer en de ionosfeer boven poollicht

MO/35/017: Studie van de atmosfeer van Mars: de SPICAM zending

MO/35/018: Studie van de plasmasfeer en de plasmapauze

MO/35/019: Inversietechnieken voor waarnemingen van poollicht vanaf het aardoppervlak en door satellieten

MO/35/020: Ontwikkeling en evaluatie van een gewijzigd inversie algoritme voor FTIR spectra vanaf de grond. Toepassing op spectra genomen op Ile de La Réunion

MO/35/021: Electrodynamische koppeling tussen de magnetosfeer en de ionosfeer boven poollicht (vervolg)

MO/35/022: Ontwikkeling en toepassing van nieuwe chemische ionisatie massaspectrometrische methodes voor de selectieve detectie van biogene vluchtige organische stoffen

MO/35/023: Studie van de atmosfeer van Mars: de SPICAM

MO/35/024: Ontwikkeling en evaluatie van een gewijzigd inversie algoritme voor FTIR spectra vanaf de grond. Toepassing op spectra genomen op Ile de La Réunion

MO/35/025: Inversietechnieken voor waarnemingen van poollicht vanaf het aardoppervlak en door satellieten

MO/35/026: Ontwikkeling en toepassing van nieuwe chemische ionisatie massaspectrometrische methodes voor de selectieve detectie van biogene vluchtige organische stoffen

MO/35/027: Organic aerosols generated from the oxidation of biogenic organic compounds: A modelling study

MO/35/028: Demonstration of an airborne remote sensing limb-DOAS experiment for the measurement of tropospheric profiles of pollutants

MO/35/029: Gedetailleerde 3D globale modelstudies van de Marsatmosfeer voor actuele en geplande ruimtemissies

MO/35/030: Inventaris en modelisatie van spoorelementen van de atmosfeer van Venus

MO/35/031: Zoektocht naar generatoren van poollicht in de aurorale zone en de poolkap

MO/35/032: Komeetverkenning met Rosetta. Het gebruik van massaspectrometrie om een reagerende atmosfeer te onderzoeken

MO/36/001: Dinosauriërs en zoogdieren uit de Krijttijd in centraal Mongolië (Volksrepubliek China)

MO/36/002: Evaluatie van het effect van klimatologische veranderingen in het Pleistoceen op de speciatie bij een selectie van Afrikaanse zoogdieren

MO/36/003: Fylogenetische analyse van bilateria

MO/36/004: Dinosauriërs en zoogdieren uit het Krijt van Binnen-Mongolië (V.R. China) - Opgang van de hadrosauriërs

MO/36/005: Oude asexuele schandalen : de invloed van de wijze van voortplanting op soorten, soortvorming en uitsterven

MO/36/006: Evolutie en conservatiegenetica van loopkevers in West-Europese schorren en bosfragmenten

MO/36/007: NEMA-BIOSENSOR:nematodendiversiteit als biosensor voor de kwaliteit van bodemecosystemen

MO/36/008: Fylogenetische analyse van de bilateria : aanvullende ondersteuning

MO/36/009: Paleoecologie van de menselijke populaties van het Paaseiland

MO/36/010: Een fylogenetische en ethologische studie van de soortvorming bij Empidinae (Diptera: Empididae)

MO/36/011: Evolutie en migratie van zoogdieren tijdens de Paleoceen-Ecoceen overgang (60 tot 50 miljoen jaar geleden) in de Noordelijke Hemisfeer

MO/36/012: Pluridisciplinaire studie van de collecties afkomstig van de grot van Spy: nieuwe wetenschappelijke en technische benaderingen

MO/36/013: Onderzoek naar de genetische basis voor de meervoudige ontwikkeling van gelijkaardige fenotypen bij cichliden

MO/36/014: Hoe beïnvloedt boshistoriek diversiteit en evolutie van ongewervelden?

MO/36/015: Transposons (jumping genes) en de evolutie van niet-mariene ostracoden

MO/36/016: De fossiele walviscollectie van het KBIN, sleutel tot het ontrafelen van de faunavernieuwing van de tandwalvissen tijdens het Mioceen

MO/36/017: Reizende naaktslakken, bizarre seks en radeloze landbouwers: taxonomie en evolutie van de Arionidae (Mollusca, Gastropoda)

MO/36/018: Modelleren van de invloed van de fysische en biologische omgeving op de recrutering van Solea solea vislarven (SOLEMOD)

MO/36/019: De Oonopidae puzzel: de microverspreide megadiversiteit, het geheim van de adaptieve specialisatie (Araneae)

MO/36/020: De oorspong van de Europese moderne vertebraten op grond van de Paleogene slangen-, hagedissen- en amfibieëncollecties van het KBIN

MO/36/021: Opstellen van een referentiesequentie van het paleomilieu en de chronostratigrafie voor de overgang van Midden- naar Boven-Paleolithicum

MO/36/022: Evolutie van biodiversiteitspatronen bij Liljeborgiidae (Amphipoda) van de diepzee en het continentaal plat van de polaire en subpolaire oceanen

MO/36/023: Mieren als bioindicator van verstoringen van het bergregenwoud veroorzaakt door atmosferische veranderingen

MO/36/024: Gemeenschapsdynamiek van watervlooien in Oost-Afrikaanse bergmeren: integratie van (paleo)limnologie en (paleo)genetica

MO/36/025: Adaptieve genetische divergentie en ecologische mechanismen van soortvorming in afwezigheid van een geografische barrière: Pogonus chalceus (Coleoptera) als modelsysteem

MO/36/026: De toepassing van ‘genomische’ technieken op zoölogisch museum materiaal: een haalbaarheidstest

MO/36/027: DNA barcoding, soortvorming en de vage grens tussen micro- en macroevolutie in alikruiken (Gastropoda: littorinidae)

MO/36/028: BiSpEem - Eemiaan klimaat- en omgevingsreconstructie van de Belgische kust op basis van een bivalven-speleothems vergelijking in de context van de recente wereldwijde temperatuurstijging

MO/37/001: Actieve tektoniek en natuurlijke risico's in continentale slenken (TECTORIFT) : uitbreiding

MO/37/002: Foto's en geschiedenis van Afrika: het geval van de Belgische colonisatie

MO/37/003: Valorisatie van gegevensbanken van de verzamelingen van het museum voor onderzoek in biodiversiteit

MO/37/004: Vergelijkende studie van Centraal-Afrikaanse hoofddeksels van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika vanuit een ethnohistorisch en taalkundig oogpunt

MO/37/005: Determinering van de korrelatie, tussen de variatie der paléogebieden en de hoeveelheid leven ervan, door middel van isotopische fossielen

MO/37/006: Fotografie en geschiedenis van Afrika : het voorbeeld van de Belgische kolonisatie

MO/37/007: Restauratie en valorisatie van de primatencollecties

MO/37/008: Woorden en planten. Vergelijkende studie van voedselgewassen in centraal en zuidelijk Afrika

MO/37/009: Omgevingsevolutie in het Tanganyika meer: de bivalve monitoring

MO/37/010: Multidisciplinair onderzoek op de diversiteit van de vissen van het Kongo bekken : de vissen van de beneden Kongo en de Pool Malebo

MO/37/011: Gracillariidae (Lepidoptera) van het Afrotropische Gebied: een multidisciplinaire benadering van de biodiversiteitsstudie, met ontwikkeling van een nieuw digitaal informatiesysteem

MO/37/012: Geodynamische processen, erosie en sedimentatie over de laatste 30.000 jaren in het Tanganyika-Rukwa-Malawi Rift gebied, West Tanzania

MO/37/013: De Si cyclus in het Kongo Bekken: isotopische benadering

MO/37/014: Studie van de rijkdom en veerkracht van de spinnenfauna in boomkruinen van Afrikaanse regenwouden

MO/37/015: Decodering van milieu informatie opgeslagen in het houtige weefsel van tropische bomen : een houtanatomische en chemische bijdrage

MO/37/016: Crossing borders: een geïntegreerde archeologische en taalkundige benadering van de bevolkingsdynamiek in zuidelijk Centraal Afrika

MO/37/017: Moleculaire en morfologische karakterisatie van fruitvlieg pesten in Afrika (Diptera, Tephritidae)

MO/37/018: Onderzoek en opvolging van actieve Afrikaanse vulkanen met behulp van radar interferometrie

MO/37/019: Decoding van milieu informatie opgeslagen in het houtige weefsel van tropische bomen: een houtanatomische en chemische bijdrage (AFRODENDO)

MO/37/020: Talen, genen en het Bantu probleem: Westelijk Zambia als een case study voor een interdisciplinaire benadering van de bevolkingsgeschiedenis van zuidelijk Centraal Afrika

MO/37/021: IJzer isotopen-geochimie, ijzer cyclus, geodynamica en minerale rijkdom in Afrika

MO/37/022: Studie van de biodiversiteit en de moleculaire evolutie van minerende motten uit het Afrotropische gebied (Lepidoptera, Gracillariidae)

MO/37/023: Congo in Tervuren. Een geschiedenis van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (1925-2010)

MO/37/024: Discontinuiteiten en belangrijke tektono-sedimentaire gebeurtenissen in het Centraal Congobekken en de perifere randbekkens in de D.R. Congo (TectoSediCongo)

MO/37/025: Maatschappelijke integratie van de Congolese diaspora in België: sociale identiteit, sociaal kapitaal en sociaal geheugen over de koloniale tijd

MO/37/026: Gids van de archieven met betrekking tot de Koloniale geschiedenis van Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi

MO/37/027: Geodynamische ontwikkeling van de Kasai craton met potentiële implicatie op de mineralisaties in de Copperbelt van Katanga en de Sn-W belt van Kibara, DRC

MO/37/028: Congo in Tervuren. Een geschiedenis van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (1925-2010)

MO/37/029: Populatiegenetische differentiatie van Afrikaanse Tephritidae: de relatieve rol van gastvoorkeur, geografie en klimaat

MO/37/030: Kinematiek van de Oost-Afrikaanse rift rond het Mbeya tripel punt (CinRift)

MO/37/031: Maatschappelijke integratie van de Congolese diaspora in België. Sociale identiteit, sociaal kapitaal en sociaal geheugen over de koloniale tijd

MO/37/032: De sociale ecologie van taalverandering in Centraal Afrika : het Kongo koninkrijk als een test case voor historisch taalkundige methodologie

MO/38/001: Historisch overzicht van de evolutie van de Belgische decoratieve kunst van de XIXe eeuw toegepast op de didactische voorstelling van de verzamelingen van het Museum

MO/38/002: Steentechnologie uit de prehistorie. Interregionale vergelijkende aanpak

MO/38/003: De steentechnologie in de Prehistorie. Interregionale vergelijkende benadering

MO/38/004: Het Gallo-Romeins metalen vaatwerk in het Noorden van Gallië. Studie van het Belgisch materiaal en van zijn socio-economische context

MO/38/005: België - Frankrijk. Project voor de vergelijkende studie van twee belangrijke centra voor decoratieve kunsten ten tijde van de Art nouveau (1890-1914)

MO/38/006: Studie van het funeraire materiaal uit de vroegdynastische koningsgraven te Abydos (Egypte) in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

MO/38/007: De oudste rituele monumenten op het Paaseiland

MO/38/008: De industrieën van het einde van het Midden-Paleolithicum en het begin van het Laat-Paleolithicum in verschillende gebieden van Europa

MO/38/009: Archeologie en rotskunst van Kefra (Syrië)

MO/38/010: De industrieën van het einde van het Midden-Paleolithicum en het begin van het Laat-Paleolithicum in verschillende gebieden van Europa

MO/38/011: De oudste rituele monumenten op het Paaseiland

MO/38/012: Onderzoeksproject voor het instumentarium gebruikt in de Orfeo van Claudio Monteverdi in 1607 en 1609

MO/38/013: Apamea (Syrië).Topografie en urbanisme in het Nabije Oosten van de hellenistische periode tot de Mamelukkenperiode. Uitvoering van een geografisch informatiesysteem

MO/38/014: Versierde boombaststoffen van Melanesië en West-polynesië

MO/38/015: Studie van de rotskunst van het departement Tarija (Zuid-Bolivië)

MO/38/016: Onderzoeksproject voor het intrumentarium gebruikt in de Orfeo van Claudio Monteverdi in 1607 en 1609

MO/38/017: Midden- en laat- paleolithicum van Oezbekistan

MO/38/018: De deconstructie van de cultusmomenten op Paaseiland

MO/38/019: Apamea (Syrië). Topografie en urbanisme in het Nabije Oosten van de hellenistische tot de Mammelukkenperiode. Uitvoering van een geografisch informatiesysteem – Fase 2

MO/38/020: De bewoningsgeschiedenis van de antieke site Elkab (Boven-Egypte): een archeologisch en magnetometrisch onderzoek

MO/38/021: Analyse van de rotskunst in het gebied van de Rio San Juan del Oro (Z.-E. van Bolivië)

MO/38/022: Timbre-modifying mechanisms of chordophones. Multidisciplinary study

MO/38/023: Het gebruik van “ontologieën” voor digitale objectbeschrijvingen en semantische interoperabiliteit in collectiebeheersystemen

MO/39/001: 14C-Programma voor kwaliteitscontrole van stalen

MO/39/002: De zuurtegraad van papier. Evaluatie van pH-meetmethoden op microstalen van papier

MO/39/003: 14C-monsterkwaliteitskontrole programma

MO/39/004: Wetenschappelijk onderzoek van de pré-Eyckiaanse schilderkunst

MO/39/005: Wetenschappelijk onderzoek van de pré-Eyckiaanse schilderkunst

MO/39/006: Pot aankoeksel project

MO/39/007: Wetenschappelijk onderzoek en publicatie van het corpus van pre-Eyckiaanse panelen in buitenlandse collecties

MO/39/008: ’Colorando Auro’ Middeleeuwse edelsmeedkunst en oude recepten voor de kleuring van goud : een analytische benadering

MO/39/009: Het oeuvre van de laatmiddeleeuwse beeldsnijder ’Meester van Elsloo’ in Belgisch bezit: kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek in een internationaal perspectief

MO/39/010: Moderne en hedendaagse kunst in het laboratorium: Analytische studie van 20e eeuwse verf

MO/39/011: Het Lam Gods in het laboratorium 60 jaar na Paul Coremans. De bijdrage van nieuwe analytische technieken

MO/40/001: Publicatie van de wetenschappelijke catalogus van de 15de-eeuwse schilderijen bewaard in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

MO/40/002: Ontwikkeling van een tweetalig databaseformaat voor de verzameling van de 19de-eeuwse beeldhouwkunst, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel

MO/40/003: Publicatie van de wetenschappelijke catalogus van de 15de-eeuwse schilderijen bewaard in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

MO/40/004: Van « Quadrum » tot « Sinds 45 ». Kunst in België van 1956 tot 1973

MO/40/005: Wetenschappelijke studie van de anonieme schilderijen uit de Zuidelijke Nederlanden van het einde van de XIVde tot het begin van de XVIde eeuw bewaard in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

MO/40/006: Wetenschappelijk onderzoek van de ‘groep Rubens’ in de Koninkijke Musea voor Schone Kunsten van België, met beredeneerde catalogus en Rubenstentoonstelling

MO/40/007: Les XX & La Libre Esthétique (1884 – 1914). Kritische uitgave en informatisering van het fonds Octave Maus

MO/40/008: Wetenschappelijke studie van de anonieme schilderijen uit de Zuidelijke Nederlanden van het eind van de XIVde tot het begin van de XVIde eeuw, bewaard in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

MO/40/009: Wetenschappelijke studie van de schilderijen uit de groep “Bernard van Orley” bewaard in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België met het oog op het opstellen van een beredeneerde catalogus

MO/40/010: Wetenschappelijke studie van de anonieme Zuid-Nederlandse schilderijen, eind 14de- begin 16de eeuw, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

MO/40/011: Studie van de receptie van de door de Oriënt geïnspireerde schilderijen, in het 19de eeuwse België

MO/40/012: The heritage of Rogier van der Weyden. Painting in Brussels in the late 15th and early 16th centuries

MO/40/013: De receptie van pop art in België tussen 1962-1970

MO/40/014: Pieter Bruegel de oude. Naar de bronnen van zijn kunst

MO/66/001: Van crisis tot oorlog. Het engagement van de Belgische adel tussen 1918 en 1950

MO/66/002: De oorlog is afgelopen. De wereldtentoonstelling van 1958

MO/66/003: Het Duitse beleid inzake diamant in België gedurende de Tweede Wereldoorlog

MO/66/004: Oorlog en geweld : een vergelijkende benadering van de twee wereldoorlogen

MO/66/005: Een analyse van het Belgische verwijderingsbeleid (1875-1975) met bijzondere aandacht voor de invloed van de beide Wereldoorlogen

MO/66/006: Het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog

MO/66/007: Het sociale geheugen van de belgische kolonialen (1945-1960)

MO/66/008: Het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog

MO/66/009: Het sociale geheugen van de belgische oud-kolonialen 1945-1960

MO/66/010: Arbeidservaringen van Belgische vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog

MO/66/011: Het algemeen secundair onderwijs in België tijdens de Tweede Wereldoorlog in een comparatief perspectief

MO/66/012: Vrouwen in de colonies. Belgisch Congo, Rwanda en Urundi, 1885-1962

MO/66/013: Collaboratie en verzet: spiegelbeelden of gemanipuleerde herinneringen?
Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid