NL FR EN
www.belgium.be

Rijksarchief in België

Het Algemeen Rijksarchief te Brussel bewaart de omvangrijkste collectie historische bronnen van het land: ongeveer 315 km archief

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 19 Rijksarchieven verspreid over heel het land.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van privé-organisaties en particulieren – bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, … – die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven. Het ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven die door een overheid werden tot stand gebracht en beheerd. Het geeft in dit verband richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur.

Het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief maakt via inventarissen en andere toegangen zoals zoekwijzers, archievenoverzichten, gidsen en institutionele studies archiefbestanden toegankelijk voor onderzoek. Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot onze hoofdopdrachten.

Het Rijksarchief stelt in zijn 19 leeszalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. Rechtstreekse dienstverlening via het internet is één van de prioriteiten voor de instelling.

Het CEGESOMA

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.

Het centrum fungeert als portaal voor het onderzoek op het gebied van de hedendaagse geschiedenis in België en knoopt zodoende bevoorrechte relaties aan met alle universiteiten en wetenschappelijke instellingen van het land. Het neemt bovendien deel aan de internationale netwerken die verwante instellingen verenigen.

Het CEGESOMA publiceert een Berichtenblad, een wetenschappelijk tijdschrift en monografieën, het organiseert studiedagen, colloquia en seminaries. Het is ook gestart met de digitalisering van zijn verzamelingen.

Het CEGESOMA heeft zich onderscheiden door een belangrijke publicatie over de medewerking van de Belgische overheden aan de Jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting.

contactgegevens

Algemeen Rijksarchief
Ruisbroekstraat 2
B-1000 Brussel
  +32 (0)2 513 76 80
  Contactformulier

CEGESOMA
Luchtvaartsquare 29
B-1070 Brussel
  +32 (0)2 556 92 11
  cegesoma@cegesoma.be

lees meer

Agenda: conferenties, colloquia en tentoonstellingen
Vacatures

In 2017 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’. U vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.