Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Bilaterale samenwerking

China
Een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Volksrepubliek China werd ondertekend te Beijing op 23/11/79. In dit kader werd op 20 oktober 2004 te Brussel de XVde zitting van de Gemengde Commissie voor W&T-samenwerking gehouden; er werden 12 samenwerkingsprojecten goedgekeurd.

In de 19e Gemengde Commissie-vergadering die plaatsvond in Peking op 24 juni 2015 , in het kader van de Staatsmissie, werd beslist om een oproep te lanceren voor onderzoeksssamenwerking in marien onderzoek, met ook aandacht voor klimaatssystemen en aardobservatie.
In het kader van voornoemd MOU met SOA vond op 26 juni 2015, in het Polair Onderzoeksinstituut van China (PRIC) te Shangai, een workshop plaats over polair onderzoek.

Op 21 december 2015 werd een oproep tot indiening van voorstellen gelanceerd.
Twee luiken komen aan bod:
- de rol van oceanen in het klimaatsysteem
- aardbobservatie

Als resultaat van deze oproep financiert BELSPO het project OCeANIC. Onderzoeksteams van de ULg (coordinator), de VUB en de ULB besturen in dit project de Stikstof-oxide en stikstofcyclus in de Antarctische met zee-ijs bedekte zone, in samenwerking met 2 Chinese onderzoeksinstellingen (2017-2019).

Voor het luik aardobservatie wordt in het kader van de STEREO het project HYPERMAQ gefinancierd. Het project gaat over hyperspectrale hoge-resolutie remote sensing in wateromgeveingen. Het wordt uitgevoerd door het MUMM (KBIN) in samenwerking met onderzoeksteams van de Unversiteit Gent en van het VLIZ, met partners uit Frankrijk, Argentinië en China, via het bilateraal samenwerkingskanaal.

Eind juni 2015 werd in Peking een MOU ondertekend tussen BELSPO en nationale Chinese ruimtevaartadministriate (CSNA) voor samenwerking in het domein van ruimtevaartonderzoek, technologieën en toepassingen.

Lees meer op de projectendatabank FEDRA over China...

Lees meer op de projectendatabank FEDRA over OCeANIC...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA over HYPERMAQ...

Vietnam
Op 25 september 2002 werd een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking ondertekend. De samenwerking zal in de eerste fase toegespitst worden op aquacultuur en de daaraan verbonden kwaliteitsnormen voor leefmilieu en voedselveiligheid.

Op 22 september 2016 vond de vijfde Gemengde Commissie-vergadering plaats in Hanoi. De BELSPO-programma's en de samenwerkingsinstrumenten werden voorgesteld. Er is overeengekomen om een gezamenlijke oproep te lanceren voor onderzoeksvoorstellen in het domein 'Klimaat en weerbaarheid voor natuurrampen'.

Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

India
In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en India (2006) werd in 2008 een overeenkomst getekend tussen BELSPO en AMOS voor de realisatie van de ARIES 3.6 m. optische telescoop (DOT 3.6) in Nevasthal in samenwerking met het Arhyabbatta Research Institue for Observational Sciences (ARIES). Bij afwerking van de constructie zou de Belgische astronomische gemeenschap over 7% van de effectieve observatietijd kunnen beschikken (inhuldiging voorzien in april 2016).

De Gemengde Commissie is bijeengekomen op 13 april 2011 in Delhi. Deze Commissie heeft beslist om gemeenschappelijke oproepen te organiseren voor voorstellen van netwerkactiviteiten. Op 20 augustus 2012 heeft BELSPO de eerste oproep voor voorstellen voor netwerking 'Topping up for Networking' gelanceerd: een oproep beperkt tot reeds lopende projecten gefinancierd in het kader van het Programma SSD, van de IUAP's en van activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's). 5 netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST.
Projectinfo: zie BL/IN/01-05 (2013-mid2016).

In het kader van de Belgische Economische Missie in oktober 2013 werd een gezamenlijk seminarie georganiseerd met BELSPO, Essencia, WBI, FWO, FNRS en met DST over het thema 'Health, Biopharma, bridging academic and industrial RDI'.
Op 17 december 2013 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een tweede oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden , met name in het kader van de programma's BRAIN, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's). Vijf nieuwe netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST.
Projectinfo: zie BL/IN/06-10 (2015-2018)

Op 29 september 2015 vond de 4e vergadering van de Gemengde Commissie plaats in Delhi; ze werd gekoppeld aan de Gemengde Commissie voor economische samenwerking. Er werd besloten een 3e oproep voor netwerkingsvoorstellen (topping up for networking) te lanceren in 2017.

In 2016 gebeurde een evaluatie van de netwerkingsprojecten van de oproep 2012. Er werd geconcludeerd dat met beperkte middelen voor 'netwerking' volgende resultaten bereikt werden:

  • aanzienlijke wetenschappelijke return door vele co-publicaties
  • goede uitwisseling van kennis, ervaringen en van gegevens en een groot aantal uitwisselingen niet alleen van promotoren maar vooral van vele jonge onderzoekers
  • selectie van post-doctorale bursalen voor verdere samenwerking tussen de instellingen - via conferenties en workshops in België of in India, uitbreiding van contacten met andere teams die in hetzelfde domein werken in België of in India - voorbereidingen van verdere institutionele samenwerkingen.

Op 30 maart 2016 hebben de premiers van beide landen virtueel de startknop ingedrukt van de werking van de ARIES 3.6 optische telescoop.
Lees meer in het artikel van Science Connection nr 52...

Begin 2017 wordt het 'Time allocation Committee' samengesteld met Belgische en Indische astronomen om de 7% observatietijd voor Belgische astronomen te regelen. Deze regeling zou van toepassing zijn vanaf 01/04/2017 voor de duur van 5 jaar.

Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika en België hebben op 26 januari 2017 een vijfjarenovereenkomst gesloten met als doel samenwerkingsinitiatieven op te zetten inzake onderzoek en innovatie.

Die overeenkomst zal worden uitgevoerd door BELSPO en het Zuid-Afrikaanse Departement voor Wetenschap en Technologie (DST).

Lees meer...

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid