Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Europese samenwerking

Europese programma's
> Horizon 2020
> GMES
> COST
> EUREKA-België

Infrastructuren
> ECMWF
> EMBL
> ESO
> ESRF
> EUMETSAT
> ILL

Deelname van België aan het ESFRI-Stappenplan
> ESFRI
> Stappenplan
> Deelname
> MYRRHA

Extra-Europese samenwerking

Bilaterale samenwerking

Overleg met de Overheden

Onderzoek & Ontwikkeling

Europese programma's

Het Federaal Wetenschapsbeleid coördineert samen met de Gemeenschappen en de Gewesten de Belgische deelname aan het beheer van de onderstaande activiteiten. Het neemt ook specifieke initiatieven om de onderzoekers te informeren over de geboden opportuniteiten.

Horizon 2020 (H2020)
Het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie, H2020, loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van meer dan € 70 miljard. H2020 omvat alle onderzoek en innovatie die in het verleden onder het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (FP7), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (CIP) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) gefinancierd werd. In 2016 heeft BELSPO, in samenwerking met de deelstaten, een bevraging gelanceerd om H2020 te evalueren. De resultaten zullen in de loop van de eerste trimester van 2017 weergegeven worden.
EUROFED is de dienst van de Nationale Contactpunten (NCPs) van de Belgische federale overheid. Zijn taak is de federale onderzoeksinstellingen en andere federale actoren te informeren over financiering binnen Horizon 2020, het Kaderprogramma voor O&I van de Europese Unie.
Lees meer op de EUROFED website...

GMES (Global Monitoring for Environment and Security)
is een gemeenschappelijk initiatief van de Europese Commissie (EC) en het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Tezamen met GALILEO, het Europees satelliet navigatie programma, is het een sleutelelement van de Europese ruimtevaart strategie. GMES heeft tot doel Europa te voorzien van een operationeel informatiesysteem op het gebied van leefmilieu en burgerveiligheid.
Lees meer op de GMES website...

COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research)
is een wetenschappelijk en technisch samenwerkingsverband dat de coördinatie op Europees vlak mogelijk maakt van het nationale onderzoek. De COST-acties hebben betrekking op fundamenteel en precompetitief onderzoek, maar ook op acties van openbaar nut. Meestendeels coördineert men op Europees vlak bestaande of in voorbereiding zijnde onderzoekprogramma's.
Lees meer op de COST-België website...

EUREKA-België
EUREKA is een Europees initiatief dat gelanceerd werd in 1985. De doelstellingen zijn de onderzoeksinspanningen van ondernemingen te stimuleren en hun innovatiecapaciteit aan te zwengelen. EUREKA helpt hen hun resources op één lijn te brengen en bij het samenwerken met onderzoeksinstellingen voor de ontwikkeling van speerpunttechnologieën en marktgerichte producten.
Lees meer op de EUREKA website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid